Diversiteit binnen de gewestelijke overheidsdienst Brussel

equal.brussels moedigt diversiteit bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel aan.

equal.brussels is ervan overtuigd dat diversiteit een bron van rijkdom is en dat die bron optimaal aanboren tot een meerwaarde voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel leidt, zowel binnen als buiten de instelling.

Om die reden herinnert het diversiteitsbeleid aan de principes van non-discriminatie en gelijkheid. Dit beleid stopt echter niet bij juridische beschouwingen. Er moeten diagnoses worden opgesteld, er moet gesensibiliseerd worden, er is opleiding en communicatie nodig om de aandacht van elk personeelslid te vestigen op, enerzijds, onbewuste denkbeelden, vooroordelen, stereotypes, karikaturen, de vernauwende vereenzelvigingen en instandhouding van sociale rollen die discriminerend gedrag zouden kunnen veroorzaken en, anderzijds, op de voordelen die diversiteit biedt.

Onze diversiteitsmanager is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en evalueren van een tweejaarlijks actieplan diversiteit. Deze diversiteitsacties hebben meer bepaald betrekking op de volgende thema's of doelgroepen: gelijkheid tussen vrouwen en mannen, laag- en kortgeschoolden, Brusselaars, jongeren, personen met een handicap, ouderen, personen van buitenlandse afkomst en LGBTQIA+'s.